Team Hypotheken

 

MelanieDettling

Melanie Dettling

Fachspezialistin Hypotheken

Tel. +41 (0) 31 930 83 74
melanie.dettling@blvk.ch

 

 

Ilir Hodza

Portfoliomanager

Tel. +41 (0) 31 930 83 34
ilir.hodza@blvk.ch